Wójt

Wójt Gminy jest jednoosobowym organem wykonawczym gminy, wybranym w bezpośrednich wyborach. Zasady i tryb wyboru określa odrębna ustawa.
Wójt Gminy kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. O kierunku działania Wójta stanowi Rada Gminy. Wójt wykonuje uchwały Rady Gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Wójt Gminy jako organ administracji posiada ustalone kompetencje rozstrzygania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. Do wydawania decyzji Wójt może upoważnić innych pracowników Urzędu Gminy. Od decyzji wydawanych przez Wójta służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Pan mgr Mirosław Lech został wybrany na Wójta Gminy Korycin w wyborach samorządowych, bezpośrednich i powszechnych w dniu 27 października 2002 roku.Obowiązki Wójta objął z chwilą złożenia ślubowania na drugiej sesji Rady Gminy Korycin IV kadencji w dniu 9 grudnia 2002 roku. Pan mgr Mirosław Lech był również Wójtem Gminy Korycin w poprzednich kadencjach poczynając od dnia 4 sierpnia 1991 roku. W kadencji przypadającej na lata 1998-2002 był radnym powiatu sokólskiego.

Ponadto jest członkiem Zarządu Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu oraz przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku.

Pan Mirosław Lech ponownie złożył 5 grudnia 2006r. przed Radą Gminy Korycin uroczyste ślubowanie i w ten sposób oficjalnie objął urząd Wójta Gminy Korycin na kolejną 4-letnią kadencję przypadającą na lata 2006 – 2010.

Kolejną 4-letnią kadencję Wójta Gminy Korycin, przypadającą na lata 2010 – 2014 objął Pan Mirosław Lech i ponownie złożył 1 grudnia 2010r. przed Radą Gminy Korycin uroczyste ślubowanie.