Ogłoszenie o zamówieniu na przygotowywanie i podawanie posiłków – „Posiłek w szkole i w domu”

Korycin, 26 listopada 2019 r.

 GMINA KORYCIN
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin

Nr sprawy: OR.271.1 .2019

Ogłoszenie o zamówieniu
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie usługi społecznej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

postępowanie jest prowadzone na podstawie art.138o ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z procedurą stosowana w Gminie Korycin.

Gmina Korycin ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi społecznej.

I. Opis przedmiotu zamówienia oraz określenie wielkości lub zakresu zamówienia.

Przygotowywanie i podawanie posiłków osobom uprawnionym do ich otrzymywania na podstawie decyzji wydanych przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korycinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.), uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018  r. w sprawie ustanowienia  wieloletniego  rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007). Ilość wydawanych w jednym dniu posiłków szacuje się na ok. 104 sztuk. Ilość posiłków została określona szacunkowo na podstawie danych za  listopad i grudzień 2018 r. oraz od stycznia do października  2019 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby zamawianych posiłków w zależności od bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie ponosi konsekwencji za zmniejszenie liczby posiłków. W przypadku zmiany liczby posiłków Zamawiający zobowiązuje się uzgodnić z Wykonawcą do godziny 15ºº w dniu poprzedzającym wydanie posiłków.

Wykonawca zobowiązuje się przygotowywać i wydawać posiłki z należytą starannością przy zachowaniu odpowiednich warunków higieny i wymagań oraz przestrzegać norm ilościowych dla poszczególnych posiłków:

1) jedna porcja zupy: 450 ml zupy z  chlebem

2) jedna porcja drugiego dania: ziemniaki lub zamiennik (kasza, ryż makaron) 180g, mięso lub ryba 100g, surówka 150g albo – nie częściej niż jeden raz w tygodniu – inne potrawy (tj. naleśniki, pierogi itp.) o gramaturze 350g na porcję, kompot  lub deser 200 ml albo owoc.

Zamawiający zastrzega sobie wgląd do jadłospisów dziennych.

Posiłek powinien spełniać obowiązujące normy żywieniowe odpowiednio do wieku osoby otrzymującej posiłek tj. dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w tym w wieku podeszłym w zakresie zaopatrzenia w jednostki kaloryczne zgodnie z wymogami i normami Instytutu Żywienia i Żywności w Warszawie.

Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z obowiązującymi zasadami GHP/GMP oraz normami HACCP w zakresie personelu, warunków produkcji oraz aktualnymi przepisami prawa. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Posiłki muszą być bezwzględnie świeże i przyrządzane w dniu wydawania posiłku. Posiłki muszą być urozmaicone, wysokiej jakości zarówno co do wartości odżywczej, wysokiej jakości surowców, gramatury, jak i estetyki, oraz uwzględniać polską tradycję kulinarną. Wydawane posiłki mają być gorące. Wykonawca, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem każdego kolejnego miesiąca świadczenia usługi przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu propozycję jadłospisu na okres dekadowy, a na kolejny okres dekadowy w terminie do 7-go każdego miesiąca. Wykonawca wyznacza spośród własnego personelu koordynatora dostaw posiłków do stołówek, którego dane wraz z bezpośrednim nr telefonu zostaną udostępnione Zamawiającemu przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego.

Usługi objęte przedmiotem zamówienia powinny być wykonywane zgodnie z :

a) przepisami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U.  z 2018 r.  poz.1541 ) wraz z aktami wykonawczymi,

b) zachowaniem przez podmioty zobowiązane zasad Systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) objęte rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L139 z 30.04.2004 r.).

c) innymi odpowiednimi przepisami i normami.

Ewentualny transport posiłków winien być wykonywany środkami transportu spełniającymi wymagania sanitarne dotyczące środków transportu żywności.

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać wszystkich czynności związanych z przygotowywaniem, dostarczaniem a w przypadku Szkoły Podstawowej również z wydawaniem posiłków w szczególności: odbierać i zagospodarować odpady spożywcze (pokonsumpcyjne) powstałe w trakcie świadczenia przedmiotowych usług – niezależnie od ich ilości, przygotowywać i zmywać naczynia.

Oferta posiłków powinna być oparta na kuchni tradycyjnej dla regionu podlaskiego oraz na produkcji własnej. W kalkulacji ceny posiłku należy uwzględnić wszelkie koszty z realizacją tego zamówienia. Posiłek w Szkole Podstawowej w Korycinie powinien być podawany na zastawie stołowej udostępnianej przez wykonawcę. Zamawiający nie dopuszcza używania pojemników, talerzy i sztućców jednorazowych.

Uprawnionym do posiłków uczniom Szkoły Podstawowej w Korycinie posiłki będą wydawane w okresie zajęć szkolnych w godzinach ustalonych z Dyrektorem Szkoły Podstawowej w Korycinie w pomieszczeniu wyznaczonym na stołówkę w Szkole Podstawowej w Korycinie.

Do Przedszkola w Korycinie posiłki będą dostarczane zgodnie z ustaleniem  z Dyrektorem Przedszkola. Posiłki należy dostarczyć do pomieszczenia wyznaczonego na stołówki. Posiłki dzieciom będą wydawane przez obsługę ww. Przedszkola.

Wykonawca powinien dopuścić możliwość zamawiania tzw. obiadów połówkowych tj. połowa pełnej porcji obiadu.

Wykonawca przygotowuje i sprząta pomieszczenia do wydawania i spożywania posiłków w Szkole Podstawowej w Korycinie (np. ustawianie stolików i krzeseł, mycie glazury, terakoty i okien pomieszczeń kuchni i stołówki).

2. Cena obiadu podana w ofercie jest ceną ryczałtową i uwzględnia wszystkie zobowiązania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

3. Wymagany termin realizacji usługi: od dnia  7 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Usługi będą świadczone w ww. okresie z wyłączeniem wakacji letnich, ferii świątecznych, dni ustawowo wolnych od nauki w szkole, zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę w porozumieniu z Dyrektorami Szkoły Podstawowej w Korycinie i Przedszkolem w Korycinie.

 

II. Warunki jakie muszą spełniać Wykonawcy.

 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Potwierdzeniem spełnienia ww. warunków jest złożenie przez Wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym zał. nr 2  do ogłoszenia.

 

III. Dokumenty jakie powinni dostarczyć Wykonawcy.

1. Wypełniona i podpisana oferta cenowa.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wraz z wykazem usług ..…

IV.   Kryteria oceny ofert.

1, Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

1) Cena – waga kryterium – 60 %

Oferta najtańsza otrzyma 60 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według formuły:
Cn / Cb x 100 x 60% = liczba punktów
Gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb- cena oferty rozpatrywanej
100- wskaźnik stały

2) Kryterium odległość – waga kryterium – 40 %

Zamawiającemu zależy, aby dostarczone posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu oraz na ograniczeniu ryzyka wychłodzenia czy też niedostarczenia posiłków z powodu warunków pogodowych lub drogowych. Wykonawca powinien wpisać na formularzu ofertowym adres kuchni, w której gotowane i przygotowane będą posiłki oraz odległość kuchni w kilometrach, wynikającą z trasy obliczonej przez serwis internetowy www.maps.google.pl

Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 40 pkt.

W tym kryterium Zamawiający będzie punktował odległość zakładu (punktu) gastronomicznego, w którym będą przygotowywane posiłki od Szkoły Podstawowej w Korycinie, w następujący sposób:

– odległość do 10 km – 40 pkt
– odległość od 10 km do 30 km – 30 pkt
– odległość od 30 km do  50 km – 20 pkt
– odległość od 50 km do  70 km – 10 pkt
– odległość powyżej 70 km – 0 pkt

W sytuacji kiedy Wykonawca nie poda adresu kuchni, w której przygotowane będą posiłki, otrzyma w kryterium „Odległość” zero punktów.

2. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów według wzoru:

S = C + P

gdzie:

S – suma punktów przyznana ofercie,
C -liczba przyznanych ofercie w kryterium cena
P – liczba punktów przyznanych ofercie w kryterium

 

V. Sposób przygotowania i termin składania ofert.

1.  Wypełniony i podpisany odręcznie przez osobę upoważnioną formularz oferty cenowej wraz z pozostałymi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Sekretariacie Urzędu Gminy w Korycinie pok. nr 2, lub drogą pocztową na adres: Gmina Korycin, ul. Knyszyńska 2A, 16-140 Korycin.

2.  Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej do dnia  4 grudnia 2019 r. do godziny 9,00

3. Oferta powinna być zatytułowana „Oferta na  przygotowywanie i podawanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkole i przedszkolu na terenie gminy Korycin w roku 2020”

4.  Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2 w dniu  4 grudnia  2019 r. o godzinie 9,10

5. Otwarcie ofert jest jawne i mogą uczestniczyć w nim przedstawiciele Wykonawców.

 

VI. Informacje dodatkowe.

1. Korespondencję Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie / faksem/ pocztą elektroniczną.

2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający może udzielić wyjaśnień, o ile uzna to za niezbędne dla prawidłowego przygotowania oferty i w takiej sytuacji zamieści je na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

3. W toku oceny ofert Zamawiający może wzywać Wykonawców do składania wyjaśnień treści oferty i złożonych dokumentów, wzywać Wykonawców do uzupełniania brakujących dokumentów lub dokumentów posiadających braki, poprawiać w ofertach oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z ogłoszeniem o zamówieniu, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

4. Informację o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający przekaże jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

5. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem umowy dołączonym do ogłoszenia o zamówieniu.

6. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Pani  Elżbieta Krystyna Tarachanowicz kierownik GOPS
Tel. 85 722 91 91, faks: 85 722 91 80
e-mail: gops@korycin.pl

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Korycin adres: 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2a

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Urzędu Gminy Korycin możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@korycin.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Urząd Gminy Korycin, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

2. Odbiorcą/ami Pani/Pana danych osobowych jest/będą: każdy uzyskujący wgląd w dokumentację postępowania o udzielenie zamówienia – zgodnie  przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Ponadto Pani/Pana dane osobowe będą opublikowane na stronie internetowej i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Korycin.

(Uwaga: Organy publiczne, które mogą otrzymywać Pani/Pana dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są uznawane za odbiorców!)

3.  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres  niezbędny do realizacji celu umowy oraz prawnie ustalony okres archiwizacji.

5.  Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora

1) dostępu do swoich danych osobowych;

2) sprostowania swoich danych osobowych;

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

(Uwaga: dostęp, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie oraz na podstawie przepisów prawa dotyczących np. archiwizacji!).

6. Jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest nieprawidłowe, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2 .

7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane..

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119) oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str.2, zwane dalej „RODO”

WÓJT

Mirosław Lech
………………………………………..
(podpis Zamawiającego)

Załączniki do treści:

Ogłoszenie o zamówieniu znajduje się również na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2019 rok.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *