Ogłoszenie o zamówieniu na zakup dwóch nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych dla OSP.

 

 

 

 

Dz.U./S S200
16/10/2019
485536-2019-PL

– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:485536-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Korycin: Wozy strażackie
2019/S 200-485536

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca


I.1) Nazwa i adresy

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
16-140 Korycin
Polska
Osoba do kontaktów: Robert Bielawski
Tel.: +48 857229197
E-mail: inwestycjeug@op.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem.
Numer referencyjny: IN.271.6.2019

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.2) Główny kod CPV
34144210

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
teren gminy Korycin

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 fabrycznie nowych średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych z napędem 4×4 kategorii 2 (uterenowiony) dla OSP w Korycinie i OSP w Ostrej Górze wraz z dodatkowym wyposażeniem zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości – Nazwa: Moc silnika / Waga: 10
Kryterium jakości – Nazwa: Pojemność certyfikowana zbiornika wodnego / Waga: 30
Cena – Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość


II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Koniec: 31/07/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Joint Monitoring Committee (hereinafter – JMC) of the (Interreg V-A) Lithuania – Poland coperation Programme

II.2.14) Informacje dodatkowe
Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 40 000 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).
Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania procedury zgodnie z art. 24a ust. 1 ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał co najmniej 1 dostawę samochodu strażackiego o wartości brutto min. 300 000 PLN.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
Zamawiający nie przewiduje zmian zawartej umowy.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów


IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu


IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej


IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne


IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania


IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 13:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom


IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2019
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Urząd Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska 2A, parter, sala konferencyjna, POLSKA.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
W celu odszyfrowania i otwarcia ofert za pomocą aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu
zamawiający użyje klucza prywatnego.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia. Następnie zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć w celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdz. III pkt 1 SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdz. III pkt 2 SIWZ:

a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, zwanego dalej jednolitym europejskim dokumentem zamówienia lub „JEDZ.”

4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia nw. oświadczeń i dokumentów:
W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegółowości uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

e) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

f) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

g) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. 2019 poz. 1170 ze zm.). W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu: wykazu dostaw, wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy te zostały wykonane. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały należycie wykonane.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Przedmiot odwołania:

1. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 10 dni;

2. czynność Zamawiającego, jeżeli informacje o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę wniesienia odwołania zostały przekazane w sposób inny niż określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp – 15 dni;

3. treść ogłoszenia o zamówieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym UE, a jeżeli postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień SIWZ licząc od publikacji ogłoszenia w ww. Dzienniku lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej – 10 dni;

4. wobec czynności innych niż określone w punktach od 1 do 3 odwołanie wnosi się w terminie liczonym od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia – 10 dni.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2019

 WÓJT
Mirosław Lech

Załączniki do treści

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *