Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin

17/10/2018    S200    – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta 

Polska-Korycin: Kolektory słoneczne do produkcji ciepła
2018/S 200-453791
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin
16-140
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Rak
Tel.: +48 857229196
E-mail: inwestycjeug@op.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.plI.2) Informacja o zamówieniu wspólnymI.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin”.
Numer referencyjny: IN.271.4.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Część I – Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Korycin, w tym:

1) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 2 szt po min. 1,85 m2 – 22 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 1 do 5 osób);

2) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 3 szt po min. 1,85 m2 – 13 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 6 do 8 osób);

Część II – Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21 szt. 5 kW – 25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I – Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Korycin.

Ciąg dalszy ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2018 rok – Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *