Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na słoneczne moduły fotoelektryczne

Dz.U./S S148
03/08/2018
338412-2018-PL

– – Dostawy – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:338412-2018:TEXT:PL:HTML
Polska-Korycin: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 148-338412
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Dostawy
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin
16-140
Polska
Osoba do kontaktów: Janusz Rak
Tel.: +48 857229196
E-mail: inwestycjeug@op.pl 
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin.
Numer referencyjny: IN.271.1.2018

II.1.2) Główny kod CPV
09331200

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnychpołożonych na terenie Gminy Korycin, w tym:
1) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 2 szt pomin. 1,85 m2 – 22 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 1 do 5 osób);
2) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 3 szt pomin. 1,85 m2 – 13 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 6 do 8 osób);
Część II: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21szt. 5 kW – 25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Najtańsza oferta: 1 078 600.00 PLN / Najdroższa oferta: 1 698 936.91 PLN brana pod uwagę

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnychpołożonych na terenie Gminy Korycin.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL84
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Korycin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Część I: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 35 zestawów solarnych w budynkach mieszkalnychpołożonych na terenie Gminy Korycin, w tym:
1) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 2 szt pomin. 1,85 m2 – 22 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 1 do 5 osób);
2) instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami płaskimi o powierzchni absorbera na poziomie min. 3 szt pomin. 1,85 m2 – 13 obiektów (obiekty z liczbą mieszkańców od 6 do 8 osób);

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Oś priorytetowa V, priorytet inwestycyjny 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej zeźródeł odnawialnych

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21 szt. 5 kW –25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
09331200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL843
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Teren Gminy Korycin.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów fotowoltaicznych 2kW – 1 szt, 3 kW – 21 szt. 5 kW –25 szt., razem 47 szt. dla gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Korycin.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
Oś priorytetowa V, priorytet inwestycyjny 4.1. wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej zeźródeł odnawialnych.

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 070-154627

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszeniainformacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Nazwa:
Budowa systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
27/07/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Arena Projektów Sp. z o.o.ul. Masztowa 65Antoninów05-503PolskaTel.: +48 604579562Kod NUTS: PL926
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 640 089.41 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 1 078 600.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-767
Polska
Tel.: +48 224587777
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/07/2018

WÓJT

Mirosław Lech


03/08/2018   S148                   – – Dostawy – Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Procedura otwarta
https://ted.europa.eu/                        Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
TED

Informacja na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *