Ogłoszenie o zamówieniu – udzielenie kredytu

Dz.U./S S76
19/04/2018
169336-2018-PL

– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:169336-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Korycin: Usługi udzielania kredytu
2018/S 076-169336
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin16-140
Polska
Osoba do kontaktów: Andrzej Waszczeniuk
Tel.: +48 857229192
E-mail: awaszczeniuk@korycin.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Udzielenie i obsługa kredytu do wysokości 1 720 000,00 PLN z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek,których termin płatności przypada na 2018 r.
Numer referencyjny: IN.271.2.2018

Ciąg dalszy ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce: Przetargi – Przetargi 2018 rok 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *