Ogłoszenie o zamówieniu na budowę systemu instalacji fotowoltaicznych i solarnych w Gminie Korycin.


Dz.U./S S70
11/04/2018
154627-2018-PL

– – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta


Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:154627-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Korycin: Słoneczne moduły fotoelektryczne
2018/S 070-154627

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy
Gmina Korycin
ul. Knyszyńska 2a
Korycin 16-140
Polska
Osoba do kontaktów:
Janusz Rak
Tel.: +48 857229196
E-mail: inwestycjeug@op.pl
Faks: +48 857229180
Kod NUTS: PL843
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.korycin.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://bip.ug.korycin.wrotapodlasia.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Ciąg dalszy ogłoszenia znajduje się na stronie BIP Urzędu Gminy Korycin w zakładce:  Przetargi – Przetargi 2018 rok

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *