O B W I E S Z C Z E N I E

Korycin dn. 04.04.2018 r.

WÓJT GMINY KORYCIN

GR. 6220.2.2017

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu

   W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO – na budowie hali produkcyjnej oraz komory termomodyfikacji drewna i linii sortowniczej kłód drewna  będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, położonej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 483/2 i 484 w obrębie wsi  Skindzierz, gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie, stanowiący załącznik do wniosku o wniesienie zmiany do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr GR.6220.2.2017 z dnia 18.09.2017 r. wydanej przez Wójta Gminy Korycin.

       Na podstawie art.29  i art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z z dnia 3 października  2008 r.  o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405)  oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu w sprawie oddziaływania na  środowisko przedsięwzięcia polegającego na – budowie hali produkcyjnej oraz komory termomodyfikacji drewna i linii sortowniczej kłód drewna  będących częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, położonej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 483/2 i 484 w obrębie wsi Skindzierz w dniach od 04 kwietnia 2018r. do 04 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2a, pokój nr 7 w godzinach od 800 do 1400.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem  imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu,  oznaczenia  nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 maja  2018 roku.

     Informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce ,Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Zarząd Zlewni w Augustowie  o wydanie opinii w sprawie oceny pod względem formalno- prawnym raportu oddziaływania na środowisko.

        Sprawa jest prowadzona z wniosku – PHU Konar Wojciech Stasiełuk, Skindzierz 3, 16 – 140  Korycin.

                                                                                            WÓJT
 Mirosław  Lech

Informację umieszcza się :

–  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a (I piętro),
–  w internecie pod adresem  http//www.korycin.pl,
–  w miejscu realizacji inwestycji .

Otrzymują:

1. strony wg rozdzielnika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *