Obwieszczenie

Suchowola, dnia 26 października 2017 r.

BURMISTRZ SUCHOWOLI
16-150 Suchowola
Plac Kościuszki 5

BUD.6220.8.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA SUCHOWOLI

         Działając na podstawie art. 49 i 10 § 1 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamiam, że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – za obwodnicę Suchowoli wraz z budową obwodnicy Suchowoli, został zebrany pełny materiał dowodowy.
Równocześnie zawiadamia się, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku postanowieniem z dnia 19.09.2017 r. znak: WOOŚ-II.4242.45.2014.DK uzgodnił warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Została również uzyskana pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce Nr 53/NZ/2014 z dnia 27.10.2014 r. znak: NZ.901.12.2014, podtrzymana pismem z dnia 21.09.2017 r.
Z całością zebranego materiału w przedmiotowej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, pokój 3, tel. (85) 72 29 407, w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku.
Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia strony postępowania mogą składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) w siedzibie Urzędu Miasta w Suchowoli, ul. Plac Kościuszki 5, pokój 3, tel. (85) 72 29 407, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Do obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w:
1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
2. Urzędzie Gminy w Korycinie
3. Urzędzie Miejskim w Suchowoli
4. w miejscach zwyczajowo przyjętych w sołectwach

Plik do pobrania:
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA SUCHOWOLI z dnia 26 października 2017 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie drogi krajowej nr 8 na odcinku Korycin – za obwodnicę Suchowoli wraz z budową obwodnicy Suchowoli.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *