OGŁOSZENIE

      o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w Gminie Korycin

    Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) i uchwały Nr XVII/120/2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w Gminie Korycin. Przedmiotem ustaleń planu jest przeznaczenie działki nr 3/1 w obrębie geod. Mielniki głównie pod działalność produkcyjno-usługową na potrzeby przetwórstwa rolno-spożywczego.

    Ww. projekt i prognoza oddziaływania na środowisko będą wyłożone w terminie od 10 października do 3 listopada 2017 r. w pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu Gminy Korycin przy ul. Knyszyńskiej 2a, w godzinach pracy Urzędu.

    Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 27 października 2017 r. o godz. 14.00 w  pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu. 

    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405), można wnosić uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko. Uwagi należy składać do Wójta Korycina z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 listopada 2017 r. w formie:

  • pisemnej (na adres: Urzędu Gminy Korycin , ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin),
  • ustnej – do protokołu (w  pokoju Nr 7 w siedzibie Urzędu),
  • drogą elektroniczną (adres: inwestycjeug@op.pl).

                                                                       WÓJT
Mirosław Lech

Pliki do pobrania:
1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w Gminie Korycin.
2. Prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w Gminie Korycin.
3. Projekt Uchwały Rady Gminy Korycin w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Mielniki w gminie Korycin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *