OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna

Ogłoszenie nr 500009447-N-2017 z dnia 07-08-2017 r.

Urząd Gminy Korycin: Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak
Nazwa projektu lub programu
Realizacja Projektu jest dofinansowana w 85% ze środków budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.3. Ochrona Dziedzictwa kulturowego, Priorytet 6.3. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 534756-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500000419-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Urząd Gminy Korycin, Krajowy numer identyfikacyjny 53693000000, ul. Knyszyńska  2A, 16-140   Korycin, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 229 196, e-mail inwestycjeug@op.pl, faks 857 229 180.
Adres strony internetowej (url): www.korycin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Park kulturowy Korycin- Milewszczyzna

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

IN.271.7.2017


II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane


II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia 
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zadanie I: Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do uruchomienia obiektu pn: ”Park kulturowy Korycin-Milewszczyzna”. Zakres prac obejmuje w szczególności: 1) przeniesienie z miejscowości Jatwieź Duża zabytkowego wiatraka o konstrukcji drewnianej, z przeznaczeniem do ulokowania w najwyższym punkcie terenu; 2) wyniesienie trzech ruin dawnego dworu z odtworzeniem konstrukcji ganku i zadaszenia jako wiaty szklanej nad ruinami fundamentów dworu; 3) wyniesienie dwóch ruin fundamentów wiatraka wybudowanych w XVIII i XIX wieku i przykrycie ich formą w kształcie studni ze szkła; 4) wybudowanie dwóch bram wejściowych na teren Parku wykonanych z konstrukcji drewnianej; 5) zaadaptowanie na cele wystawiennicze istniejącej piwniczki, w której zostaną umieszczone instalacje multimedialne; 6) zabezpieczenie terenu murem obronnym z palisady drewnianej (ostrokół); 7) wytyczenie ścieżek edukacyjnych wraz z punktem widokowym; 8) zbudowanie infrastruktury technicznej i informacyjnej (słupy milowe z kodem QR); 9) remont i rozbudowę budynku stodoły; 10) naprawę istniejącego muru kamiennego; 11) remont drogi dojazdowej do Parku kulturowego w Milewszczyźnie; 12) budowę parkingu dla samochodów osobowych, kempingowych i kamperów; 13) budowę przy parkingu wiaty z ogólnodostępną toaletą; 14) odtworzenie sadu wraz z placem wejściowym; 15) wykonanie miejsca wypoczynkowego nad rzeką Kumiałką; 16) wykonanie infrastruktury technicznej niezbędnej do doprowadzenia mediów. Wykonawca będzie zobowiązany w czasie realizacji zamówienia do zatrudnienia osób, które będą kierowały pracami konserwatorskimi oraz kierowały robotami budowlanymi i posiadały kwalifikacje, o których mowa w art. 37 a ,art. 37c i art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz.1446, z późn.zm.). Prace przy obiektach zabytkowych będą prowadzone pod ścisłym nadzorem Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a zakres prac konserwatorskich musi być wykonany zgodnie z decyzjami Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków: znak Z.5171.1.2016.APW z 24 marca 2016 r., znak Z.5171.2.2016 KS z 30 marca 2016 r. oraz znak Z.5142.40.2016 APW z 30 marca 2016 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ Dokumentacja projektowa, zwana dalej dokumentacją. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca po zakończeniu robót zobowiązany jest do uporządkowania terenu. Wykonawca zrealizuje roboty będące przedmiotem umowy z materiałów własnych (zakupionych przez siebie). Zadanie II. Wykonanie aranżacji ekspozycji Parku kulturowego Korycin-Milewszczyzna wraz z dostawą urządzeń, systemów, technologii, instalacji multimedialnych wraz ich uruchomieniem i wdrożeniem. W ramach zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany również do: 1) rozmieszczenia i instalacji elementów wyposażenia wraz z towarzyszącymi urządzeniami i instalacjami; 2) przeniesienia majątkowych praw autorskich do utworów powstałych w ramach realizacji umowy; 3) przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych do stworzonych programów, szczegółowych instrukcji obsługi i konserwacji przedmiotu zamówienia w języku polskim; 4) bezpłatnego serwisowania i napraw dostarczonych urządzeń w okresie gwarancji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7a do SIWZ Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we Wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ. Dokumentację projektową całego obiektu budowlanego zawiera załącznik nr 7 do SIWZ. Przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *