Obwieszczenie w sprawie oddziaływania na środowisko

Korycin, dn. 01.08.2017 r.

Wójt Gminy Korycin

GR.6220.2.2017

O B W I S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu  raportu

        W SPRAWIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO – na budowie hali produkcyjnej będącej częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, położonej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 483/2 i 484 w obrębie wsi Skindzierz, gm. Korycin, powiat sokólski, województwo podlaskie, stanowiący załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

       Na podstawie art.29 i art. 33 ust. 1 pkt. 7 ustawy z z dnia 3 października 2008 r. o udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu raportu w sprawie oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na –budowie hali produkcyjnej będącej częścią składową tartaku o zdolności produkcyjnej nie mniejszej niż 10 000 m3 drewna na rok, położonej na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 483/2 i 484 w obrębie wsi Skindzierz w dniach od 01 sierpnia 2017 r. do 01 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Korycinie ul. Knyszyńska 2a, pokój nr 7 w godzinach od 800 do 1400.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Korycin z podaniem imienia i nazwiska lub jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 września 2017 roku.
Informuje się, że tut. organ wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie oceny pod względem formalno- prawnym raportu oddziaływania na środowisko.
Sprawa jest prowadzona z wniosku – PHU Konar Wojciech Stasiełuk, Skindzierz 3, 16 – 140 Korycin.

                                                                                                                                                                    WÓJT
Mirosław Lech

Informację umieszcza się :

–  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a ( I piętro),
–  w internecie pod adresem  http//www.korycin.pl,
–  w miejscu realizacji inwestycji.

Otrzymują:

  1. strony wg rozdzielnika

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *